Farnesoid X receptor is a promising target for modulating lipid accumulation in grass carp, Ctenopharyngodon idella

Jing-jing Tian, Ya-qi Jin, Er-meng Yu, Jin-hui Sun, Yun Xia, Kai Zhang, Zhi-fei Li, Wang-bao Gong, Guang-jun Wang, Jun Xie

Effects of dietary composition on growth performance in Pirarucu (Arapaima gigas and Cachama blanca (Piaractus brachypomus)

Peter Vilhelm Skov* Carlos Octavio Letelier Gordo* Hernan Camilo Ramos Caldon° Jorge Eduardo Franco Paez°

Resazurin/DCF-based method to quantify metabolic rate in animals, using brine shrimp (Artemia salina) as an animal model

Juan Rafael Buitrago Ramírez; Robson Matheus Marreiro Gomes; Alan Carvalho de Sousa Araujo; Sonia Astrid Muñoz Buitrago; José María Monserrat

Chaetoceros calcitrans: nitrogen and phosphorus starvation effect on cell growth and lipid accumulation

Houria EL BAKRAOUI,TAHIRI Sanaa, Ameziane Lhassani Driss, Amtaghri Smail, Fatima El Aamri, Loulad Hamdi, Miloudia Slaoui

Lipid metabolism in conger eel (Conger myriaster) during artificially induced ovarian development

Guixiang Wang, Kang Li, Rucong Liu, Zhixin Jiang, Tiezhu Li, Xubing Ba, Liping Liu